บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทุ่มเททรัพยากรด้านต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก

ประวัติของบริษัท
2532

ก่อตั้งบริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประเทศไทย และเริ่มผลิต Sproket สำหรับรถจักรยานยนต์

  

2533

บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประเทศไทย เริ่มผลิต Disk Brake สำหรับรถจักรยานยนต์

 

2539

บริษัทได้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2539 ได้เริ่มผลิตงาน Fine Blanking สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์

 

 

2546

บริษัทมีความพยายามที่จะบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล จนกระทั่งปี 2546 ได้รับการรับรองการจัดการ ISO 9001

 

 

2549

ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทได้ขยายคลังสินค้าและได้ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า (Ware House) เสร็จสมบูรณ์ 

 

 

2551

บริษัทมีธรรมาภิบาลรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2551 ได้ยังรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

 

 

2552

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน จากกระทรวงแรงงาน

 

2561

ได้รับการรับรองการจัดการ IATF16949